IT i Technologie

Karty charakterystyki - czym są i jak wygląda ich tworzenie?

Wiele osób nie wie, co to jest karta charakterystyki, jednak spotyka się z nią każda firma, która zajmuje się dystrybucją chemikaliów. Karta ta dotyczy nawet produktów, z którymi spotykamy się na co dzień np. płyn do naczyń, dezodorant itp.

Co to jest karta charakterystyki?

Karta charakterystyki jest dokumentem, który zawiera opis wszystkich zagrożeń, jakie może wywołać określona substancja lub mieszanina chemiczna. Dzięki temu zwiększa się bezpieczeństwo użytkowania tych preparatów. Warto zwrócić uwagę na to, co powinna zawierać karta charakterystyki. Oprócz wyżej wymienionych zagrożeń powinna być zawarta w niej informacja o podstawowych danych chemicznych danej substancji. Karta charakterystyki substancji niebezpiecznych jest niezbędna do informowania o potencjalnym zagrożeniu, które może wystąpić w wyniku użytkowania tej substancji, a także jak temu zapobiec. Na karcie tej znajduje się informacja, co należy robić, jeśli dojdzie do skażenia opisywaną substancją. Karta charakterystyki jest ogólnie przyjętym dokumentem i składa się z szesnastu stałych sekcji, które są szczegółowo opracowane na podstawie Rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady. Karta charakterystyki produktu jest podstawowym narzędziem przepływu informacji dotyczącej zagrożeń i zarządzania ryzykiem pomiędzy producentem a dostawcą substancji.

Co powinna zawierać karta charakterystyki?

Wiele osób nie wie, co zawiera karta charakterystyki i jak powinna wyglądać. Karta, która będzie dotyczyć substancji niebezpiecznej, przeznaczonej na rynek polski, musi być przygotowana w tym samym języku, a dodatkowo opracowana jedynie przez wykwalifikowane osoby, które mają odpowiednią wiedzę  merytoryczną z zakresu chemii, toksykologii, prawa itp. Odpowiadając na pytanie, co powinna zawierać karta charakterystyki substancji niebezpiecznej, należy wymienić zawarcie informacji o danym produkcie i jego szkodliwości dla zdrowia, a także zasady pierwszej pomocy w sytuacji przypadkowego kontaktu z tym produktem np. dostania się substancji do oka. Karta  charakterystyki materiałów niebezpiecznych musi zawierać informację o środkach ochrony indywidualnej lub zbiorowej, które powinno się stosować podczas użytkowania danego produktu. Niezbędna jest także informacja o dalszym postępowaniu z odpadem. Jest to istotne np. w sytuacji, gdy dany produkt się przeterminuje i konieczne jest jego wyrzucenie. Przykładem tego jest karta charakterystyki produktu leczniczego. W karcie takiej musi się znaleźć również informacje o tym, jak transportować substancję niebezpieczną, jak ją przechowywać i stosować.

Tworzenie kart charakterystyki

Karta charakterystyki substancji chemicznej może być wykonana przez odpowiednie firmy, które specjalizują się w tej dziedzinie. Jest to istotne, gdyż karta musi być ściśle określona według norm REACH oraz CLP. Na karcie charakterystyki muszą znajdować się odpowiednie oznakowania, które są zgodne z wymogami prawa. Tworzenie kart charakterystyki ma na celu zawarcie informacji dotyczącej klasyfikacji właściwości substancji chemicznej, a także mieszanin. Konieczne jest wykonanie szczegółowej analizy tych substancji, a także oznakowanie produktu według wytycznych nadanych na podstawie właściwości użytej substancji chemicznej.

Komentarze (0)

Zostaw komentarz