Inne

Regionalny program operacyjny dla województwa Małopolskiego

12 lutego 2015 r. Komisja Europejska zatwierdziła program operacyjny dla Małopolski. Całkowity budżet wynosi ok. 2 878,2 mln euro, w tym również wkład unijny z EFRR 2068,6 mln euro, jak i wkład z EFS 809,6 mln euro (w przybliżeniu jest to 3,5 % wszystkich środków europejskich, które zainwestowano w Polsce w ramach tak zwanej polityki spójności na lata 2014-2020). 

Najważniejsze cele programu operacyjnego to: 

 • Zwiększenie poziomu zastosowania technologii komunikacyjno-informacyjnych w procesie realizacji zadań publicznych i udostępniania zasobów,
 • wzrost innowacyjności gospodarki regionalnej, który wyraża się w zwiększaniu nakładów na działalność rozwojowo-badawczą, 
 • znaczne zwiększenie konkurencyjności gospodarki, tym bardziej w zakresie, który dotyczyć ma wzrostu konkurencyjności firm,
 • tworzenie warunków dla zrównoważonego rozwoju w regionie, który uwzględniać będzie aspekty sektora transportu miejskiego i sektora energetycznego, zapewniających bezpieczeństwo energetyczne regionu i poprawę jakości życia mieszkańców, 
 • zwiększenie konkurencyjności i atrakcyjności regionu w oparciu o zasoby dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego, 
 • stworzenie bardzo nowoczesnego systemu transportowego, który pozwala na zaspokojenie potrzeb rozwoju gospodarczego, jak i adekwatnego dla potrzeb społeczeństwa mobilnego, dzięki rozwojowi infrastruktury transportowej, która sprzyja spójności przestrzennej i gospodarczej regionu,
 • wsparcie regionalnego rynku pracy, poprzez zwiększanie poziomu zatrudnienia osób, które znajdują się w najgorszej sytuacji (powyżej 50 roku życia, z niepełnosprawnościami, długotrwale bezrobotnych, z niepełnosprawnościami, jak i kobiet),  
 • zwiększenie liczby trwałych i nowych mikroprzedsiębiorstw,  znaczne zwiększenie poziomu zatrudnienia osób, które opiekują się dziećmi,
 • znaczne zwiększenie poziomu uczestnictwa pracowników w programach zdrowotnych, 
 • utworzenie regionalnego ośrodka popularyzowania innowacji i nauki, 
 • zwiększenie jakości i dostępności usług zdrowotnych w regionie,
 • znaczne ograniczenie problemów o charakterze społecznym na obszarach wiejskich i w miastach dzięki przeprowadzeniu kompleksowej rewitalizacji przestrzennej, gospodarczej, fizycznej i społecznej w oparciu o odpowiednie programy rewitalizacji, 
 • rozwijanie intelektualnego kapitału mieszkańców jako podstawa do budowania silniejszej pozycji regionu, tym bardziej dzięki zwiększeniu ilości miejsc edukacji przedszkolnej, jak i rozszerzeniu rozszerzenie oferty zajęć dodatkowych placówek zajmujących się wychowaniem przedszkolnym,
 • podnoszenie u uczniów ważnych kompetencji, jak i odpowiednich postaw, które są niezbędne do funkcjonowania na rynku pracy,
 • podwyższanie zawodowych kompetencji u osób dorosłych,
 • znaczny wzrost spójności wewnątrz regionu w wymiarze zdrowotnym i społecznym, tym bardziej poprzez aktywne włączenie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym albo ubóstwem, jak i wzmocnienie ich realnych szans na znalezienie pracy,
 • zwiększenie poziomu zatrudnienia w sektorach ekonomii społecznej. 

Potrzebujesz pomocy w pozyskaniu funduszy z programu ? Dowiedz się więcej na https://www.a1europe.pl/ >>

Komentarze (0)

Zostaw komentarz